danh-sach-cac-dong-tu-bat-quy-tac-trong-tieng-duc

Danh sách các động từ bất quy tắc trong tiếng Đức

Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có cách sử dụng không theo một quy tắc nào . Động từ bất quy tắc tiếng Đức khi sử dụng trong các thì khác nhau sẽ khác nhau và không theo quy tắc + đuôi như những động từ có quy tắc. Chính vì vậy chúng ta cần nắm rõ bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức. Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Đức hiệu quả hơn.

Bảng-động-từ-bất-quy-tắc-tiếng-Đức5

Danh sách động từ bất quy tắc tiếng Đức thường sử dụng

DANH SÁCH CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC
Präsens
(Hiện Tại)
Präteritum(QK) Perfekt
(Quá Khứ)
Ablautfolge
(Biến đổi âm)
anfangen (fangt an) fing an hat angefangen a-i-a
hangen hing hat gehangen a-i-a
behalten (behalt) behielt hat behalten a-ie-a
braten (brat) briet hat gebraten a-ie-a
enthalten enthalt hat enthalten a-ie-a
entlassen (entlasst) entlieB hat entlassen a-ie-a
erhalten (erhalt) erhielt hat erhalten a-ie-a
fallen (fallt) fiel ist gefallen a-ie-a
halten (halt) hielt hat gehalten a-ie-a
lassen (lasst) lieB hat gelassen a-ie-a
raten (rat) riet hat geraten a-ie-a
schlafen (schlaft) schlief hat geschlafen a-ie-a
verhalten (verhalt) verhielt hat verhalten a-ie-a
verlassen (verlasst) verlieB hat verlassen a-ie-a
verraten (verrat) verriet hat verraten a-ie-a
betragen (betragt) betrug hat betragen a-u-a
einladen (ladt ein) lud ein hat eingeladen a-u-a
erfahren (erfahrt) erfuhr hat erfahren a-u-a
fahren (fahrt) fuhr ist gefahren a-u-a
schlagen (schlagt) schlug hat geschlagen a-u-a
tragen (tragt) trug hat getragen a-u-a
wachsen (wachst) wuchs ist gewachsen a-u-a
waschen (wascht) wusch hat gewaschen a-u-a
laufen (lauft) lief ist gelaufen au-ie-au
bestehen bestand hat bestanden e-a-a
brennen brannte hat gebrannt e-a-a
denken dachte hat gedacht e-a-a
entstehen entstand ist entstanden e-a-a
erkennen erkannte hat erkannt e-a-a
kennen kannte hat gekannt e-a-a
nennen nannte hat genannt e-a-a
rennen rannte ist gerannt e-a-a
senden sandte hat gesandt e-a-a
stehen stand hat/ist gestanden e-a-a
verstehen verstand hat verstanden e-a-a
essen (isst) aB hat gegessen e-a-e
fressen (frisst) fraB hat gefressen e-a-e
geben (gibt) gab hat gegeben e-a-e
geschehen (geschieht) geschah ist geschehen e-a-e
lesen (liest) las hat gelesen e-a-e
messen (misst) maB hat gemessen e-a-e
sehen (sieht) sah hat gesehen e-a-e
treten (tritt) trat hat/ist getreten e-a-e
vergessen (vergisst) vergaB hat vergessen e-a-e
vertreten (vertrltt) vertrat hat vertreten e-a-e
bewerben (bewlrbt) bewarb hat beworben e-a-o
brechen (bricht) brach hat gebrochen e-a-o
empfehlen (empflehlt) empfahl hat empfohlen e-a-o
erschrecken (erschrlckt) erschrak ist erschrocken e-a-o
gelten (gilt) galt hat gegolten e-a-o
helfen (hilft) half hat geholfen e-a-o
nehmen (nimmt) nahm hat genommen e-a-o
sprechen (spricht) sprach hat gesprochen e-a-o
stehlen (stiehlt) stahl hat gestohlen e-a-o
sterben (stirbt) starb ist gestorben e-a-o
treffen (trifft) traf hat getroffen e-a-o
werfen (wirft) warf geworfen e-a-o
gehen ging ist gegangen e-i-a
heben hob hat gehoben e-o-o
werden (wird) wurde ist geworden e-u-o
schleichen schlich ist geschlichen ei-i-i
schneiden schnitt hat geschnitten ei-i-i
streiten stritt hat gestritten ei-i-i
vergleichen verglich hat verglichen ei-i-i
heißen hieß hat gehießen ei-ie-ie
leihen lieh hat geliehen ei-ie-ie
beweisen bewies hat bewiesen ei-ie-ie
bleiben blieb ist geblieben ei-ie-ie
entscheiden entschied hat entschieden ei-ie-ie
erscheinen erschien ist erschienen ei-ie-ie
scheinen schien hat geschienen ei-ie-ie
schreiben schrieb hat geschrieben ei-ie-ie
schreien schrie hat geschrien ei-ie-ie
schweigen schwieg hat geschwiegen ei-ie-ie
steigen stieg ist gestiegen ei-ie-ie
treiben trieb hat getrieben ei-ie-ie
uberweisen uberwies hat uberwiesen ei-ie-ie
verzeihen verzieh hat verziehen ei-ie-ie
bringen brachte hat gebracht i-a-a
beginnen begann hat begonnen i-a-e
besitzen besaß hat besessen i-a-e
bitten bat hat gebeten i-a-e
sitzen saß hat/ist gesessen i-a-e
gewinnen gewann hat gewonnen i-a-o
schwimmen schwamm ist geschwommen i-a-o
erfinden erfand hat erfunden i-a-u
finden fand hat gefunden i-a-u
gelingen gelang ist gelungen i-a-u
schwlnden schwand ist geschwunden i-a-u
singen sang hat gesungen i-a-u
sinken sank ist gesunken i-a-u

 

springen
trinken
verbinden
winden
zwingen
sprang
trank
verband
wand
zwang
ist gesprungen
hat getrunken
hat verbunden
hat gewunden
hat gezwungen
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
i-a-u
wissen (weiß)
liegen
wusste
lag
hat gewusst hat gelegen i-u-u
ie-a-e
beschlieBen
bieten
entschlieBen
erziehen
fliegen
fließen
frieren
riechen
schieben
verbieten
verlieren
ziehen
beschloss bot
bot
entschloss
erzog
flog
floss
fror
roch
schob
verbot
verlor
zog
hat beschlossen
hat geboten
hat entschlossen
hat erzogen
ist geflogen
ist geflossen
hat gefroren
hat gerochen
hat geschoben
hat verboten
hat verloren
hat/ist gezogen
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
ie-o-o
kommen
tun
rufen
kam
tat
rief
ist gekommen
hat getan
hat gerufen
o-a-o
u-a-a
u-ie-u
betrugen lugen betrog
log
hat betrogen
hat gelogen
u-o-o
u-o-o

 

right arrow time clock pin e