dong-tu-bat-quy-tac-phan-1

Động từ bất quy tắc: Phần 1

Cũng giống như tiếng Anh, trong tiếng Đức có rất nhiều động từ bất quy tắc, mà nếu muốn không nhầm lẫn, người học chỉ có thể học thuộc lòng. Trong loạt bài “Động từ bất quy tắc”, chúng tôi sẽ tổng hợp những động từ bất quy tắc trong tiếng Đức thành bảng theo thứ tự: Infinitiv – Präteritum – Perfekt (Dạng Präteritum và Perfekt được chia ở ngôi thứ 3 số ít).

 

Infinitiv Präteritum Perfekt      
backen backte hat gebacken      
befehlen befahl hat befohlen      
beginnen begann hat begonnen      
beißen biss hat gebissen      
biegen bog hat gebogen      
bieten bot hat geboten      
binden band hat gebunden      
bitten bat hat gebeten      
blasen blies hat geblasten      
bleiben blieb ist geblieben      
braten briet hat gebraten      
brennen brannte hat gebrannt      
bringen brachte hat gebracht      
denken dachte hat gedacht      
dürfen durfte hat gedurft      
empfehlen empfahl hat empfohlen      
erschrecken erschrak ist erschrocken      
essen hat gegessen      
fahren fuhr ist gefahren      
fallen fiel ist gefallen      
fangen fing hat gefangen      
finden fand hat gefunden      
fliegen flog ist geflogen      
fliehen floh ist geflohen      
fließen floss ist geflossen      
fressen fraß hat gefressen      
frieren fror hat gefroren      
geben gab hat gegeben      
gehen ging ist gegangen      
gelingen gelang ist gelungen      
genießen genoss hat genossen      
geschehen geschah ist geschehen      
gewinnen gewann hat gewonnen      
gießen goss hat gegossen      
graben grub hat gegraben      
greifen griff hat gegriffen      
haben hatte hat gehabt      
halten hielt hat gehalten      
heben hob hat gehoben      
heißen hieß hat geheißen      
helfen half hat geholfen      
kennen kannte hat gekannt      
kriechen kroch ist gekrochen      
laden lud hat geladen      
lassen ließ hat gelassen      
laufen lief ist gelaufen      
leiden litt hat gelitten      
leihen lien hat geliehen      
lesen las hat gelesen      
liegen lag hat/ist gelegen      
lügen log hat gelogen      
meiden mied hat gemieden      
melken molk hat gemolken      
messen maß hat gemessen      
mögen mochte hat gemocht      
müssen musste hat gemusst      
nehmen nahm hat genommen      
nennen nannte hat genannt      
pfeifen pfiff hat gepfiffen      
raten riet hat greaten      
reiben rieb hat gerieben      
reißen riss hat gerissen      

 

Các bạn hãy luyện tập bằng cách đặt câu với những ví dụ trên và chờ đón bài tổng hợp “Động từ bất quy tắc – Phần 2” nhé.

right arrow time clock pin e