dong-tu-bat-quy-tac-phan-2

Động từ bất quy tắc: Phần 2

Phần thứ 2 của loạt bài “Động từ bất quy tắc” chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cách chi tiết những động từ bất quy tắc trong tiếng Đức, bao gồm dạng nguyên thể (Infinitiv), dạng ở ngôi thứ 3 số ít (Präteritum và Perfekt).

Infinitiv Präteritum Perfekt
reiten ritt ist geritten
rennen rannte ist gerannt
riechen roch hat gerochen
rinnen rann ist geronnen
rufen rief hat gerufen
saufen soff hat gessoffen
scheinen schien hat geschienen
schieben schob hat geschoben
schießen schoss hat geschossen
schlafen schlief hat geschlafen
schlagen schlug hat geschlagen
schleichen schlich ist geschlichen
schleifen schliff hat geschliffen
schließen schloss hat geschlossen
schlingen schlang hat geschlungen
schmeißen schmiss hat geschmissen
schmelzen schmolz hat/ ist geschmolzen
schneiden schnitt hat geschnitten
schreiben schrieb hat geschrieben
schreien schrie hat geschrien
schweigen schwieg hat geschwiegen
schwimmen schwamm ist geschwommen
schwören schwor hat geschworen
sehen sah hat gesehen
sein war ist gewesen
singen sang hat gesungen
sinken sank ist gessunken
sitzen saß hat/ ist gesessen
sollen sollte hat gesollt
spinnen sopann hat gesponnen
sprechen sprach hat gesprochen
spingen sprang ist gesprungen
stechen stach hat gestoche
stehen stand hat/ist gestanden
stehlen stahl hat gestohlen
steigen stieg ist gesstiegen
sterben starb ist gestorben
stinken stank hat gestunken
stoßen stieß hat gestoßen
streichen strich hat gestrichen
streiten stritt hat gestritten
tragen trug hat getragen
treffen traf hat getroffen
treiben trieb hat getrieben
treten trat hat/ ist getreten
trinken trank hat getrunken
tun tat hat getan
verderben verdarb ist verdorben
vergessen vergaß hat vergessen
verlieren verlor hat verloren
wachsen wuchs ist gewachsen
waschen wusch hat gewaschen
werden wurde ist geworden
werfen warf hat geworfen
weigen wog hat gewogen
wissen wusste hat gewusst
wollen wollte hat gewollt
ziehen zog hat gezogen
zwingen zwang hat gezwungen

Các bạn hãy luyện tập bằng cách đặt câu với những động từ trên để đạt được kết quả tốt nhất khi học tiếng Đức nhé.

right arrow time clock pin e