xay-dung-duoi-tinh-tu-sau-mao-tu-xac-dinh-adjektivdeklination-i

Xây dựng đuôi tính từ sau mạo từ xác định / Adjektivdeklination I

Tính từ tiếng Đức thường được biến đổi cho phù hợp với danh từ đứng sau nó đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó. Sự thay đổi đuôi tính từ phụ thuộc vào loại từ đứng trước nó (ví dụ mạo từ, đại từ, v.v….). Trong đó, cách chia tính từ khi đứng sau mạo từ xác định der, die, das (Adjektivdeklination) cũng rất đáng quan tâm.

Cách xây dựng đuôi tính từ khi đứng sau mạo từ xác định được minh hoạ trong bảng sau:

  Maskulin Fermimin Neutrum Plural
Nom. der alte

Mann

die alte

Frau

das alte

Buch

die alten

Bücher

Gen. des alten

Mannes

der alten

Frau

des alten

Buches

der alten

Bücher

Dat. den alten

Mann

der alten

Frau

dem alten

Buch

den alten

Buchern

Akk. den alten

Mann

die alte

Frau

das alte

Buch

die alten

Bücher

 

Qua bảng trên có thể nhận thấy, khi kết hợp với mạo từ xác định, phần lớn các trường hợp tính từ thường kết thuc bằng đuôi –en.

Cũng cần lưu ý rằng ngoài der, die, das, cũng còn lượng lớn các từ khác cũng được xem như mạo từ xác định và tình từ theo sau chúng được chia giống như trường hợp của der, die, das. Các từ đó là dieser, jeder, jener, mancher, solcher, welcher, derselbe, alle,….

 

right arrow time clock pin e